Vedtægter

Vedtægter for Haslev Pensionist og Efterlønsforening.

§1

Foreningens navn er Haslev Pensionist og Efterlønsforening og har hjemsted i Faxe kommune.
Foreningens adresse er formandens adresse.

§2

Formål:

A. Foreningens formål er at samle pensionister og efterlønsmodtagere om aktiviteter af oplysende, kulturel og social art.

B. Foreningen er upartisk i religiøse og partipolitiske spørgsmål.

C. Bestyrelsen bør, når et medlem føler sig forurettet i forhold til lovgivningen m.v., forsøge at hjælpe medlemmet til sin ret,

§3

Medlemskredsen:

A. Som aktive medlemmer kan optages enhver, der modtager pension, samt enhver der er fyldt 60 år.

B. Som passivt medlem kan optages enhver person eller virksomhed, som ønsker at støtte foreningens arbejde og formål og betaler et fastsat årligt kontingent. Passive medlemmer har ikke tale- og stemmeret på generalforsamlingen og er ikke valgbare.

§4

Generalforsamlingen:

A. Generalforsamlingen er højeste myndighed. Den afholdes hvert år i marts måned og bekendtgøres mindst 14 dage før den afholdes ved mindst een annoncering i lokalpresse. Se i vores program, eller på foreningens hjemmeside.

B. Foreningens sekretær refererer generalforsamlingens forløb.
Referatet underskrives og godkendes af sekretær og dirigent.

C. Der vælges 7 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter, som afgår skiftevis hvert andet år. Ligeledes vælges 2 bilagskontrollanter, som afgår skiftevis hvert andet år, samt 1 bilagskontrollantsuppleant, som er på valg hvert år.

D. Bestyrelsen vælger selv næstformand og sekretær ved konstituering.

E. Alle valg og beslutninger vedtages med simpelt flertal i bestyrelsen og på generalforsamlingerne. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

F. Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal. Særlige regler for vedtægtsændringer, udmeldelse og opløsning: § 11. Alle afstemninger skal være skriftlige, hvis det forlanges.

G. Ændring af nærværende vedtægter kræver vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede.

§5

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning og orientering v. formanden – til godkendelse.
 4. Foreningens reviderede regnskab fremlægges af kassereren – til godkendelse.
 5. Forslag fra bestyrelsen – herunder kontingentfastsættelse, og indkomne forslag (indkomne forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingens afholdelse).
 6. Valg af formand (ulige år).
 7. Valg kasserer (lige år).
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer plus suppleanter.
 9. Valg af bilagskontrollant plus 1 bilagskontrollantsuppleant.
 10. , valg af fanebærer plus suppleant.
 11. Eventuelt (forskelligt kan drøftes, men ikke vedtages).

§6

Ekstraordinær generalforsamling:

A. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20 % af medlemmerne forlanger det og skriftligt motiverer det forslag, som de ønsker behandlet, og som skal være indsendt til formanden i (een) måned før ekstraordinær generalforsamling ønskes afholdt.

B. Forslagene må ikke indeholde emner, som er i strid med foreningens formålsparagraf (§2)

C. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal

§7

Forenings- og mødeledelse:

A. Bestyrelsen beslutter fordeling af ansvar, opgaver og kompetence.

B. Sekretæren fører forhandlingsprotokol ved alle møder og sørger for underskrift af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved næstfølgende bestyrelsesmøde. Protokollen skal være med nummerering af siderne. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når denne finder det nødvendigt, men mindst 4 gange årligt eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer anmoder derom med angivet motivering.

§8

Bestyrelsens beføjelser:

A. Kassereren sørger for alle ind og udbetalinger og fører skriftligt regnskab med bilag herfor.

B. Foreningens formue og driftskapital skal være indsat i pengeinstitut.

C. Bestyrelsen har ret til at nedsætte forskellige udvalg.

§9

Kassererens og bilagskontrollanters forpligtelser:

A. Kassereren aflægger det reviderede regnskab på de ordinære generalforsamlinger til godkendelse, og holder bestyrelsen orienteret om økonomien på bestyrelsesmøderne.

B. Bilagskontrollanterne har ret til uanmeldt regnskabseftersyn. Ved al regnskabseftersyn skal formanden så vidt muligt være tilstede. Regnskabet følger kalenderåret.

§10

Tegningsregler og hæftelse:

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden eller kasserer.

Foreningen hæfter alene for sine forpligtigelser med foreningens formue. Der påhviler således ikke foreningens eller bestyrelsens medlemmer nogen personlig hæftelse.

§11

Eksklusionsmulighed:

Dersom et medlem forsøger at undergrave sammenholdet i foreningen, kan bestyrelsen ekskluderer vedkommende, indtil ordinær generalforsamling, hvor medlemmet har ret til at fremføre sine synspunkter før endelig afgørelse træffes af generalforsamlingen.

§12

Opløsning

A. Hvis foreningen opløses (efter annoncering) overlades det til den siddende bestyrelse at træffe afgørelse om anvendelse af tiloversblevne formue, når alle forpligtigelser til foreningen er afholdt.

B. Formuen skal anvendes til sociale formål, som kommer pensionisterne til gode. Protokoller, revideret regnskabs- og arkivmateriale skal enten afleveres til et lokalt kommunalt arkiv (Byhistorisk Arkiv eller lign.) eller overgives for eventuel oprettelse af ny forening.

 

Vedtaget på Haslev Pensionist og efterlønsforenings generalforsamling. 2021